Den sammenhængende plan

Slagelse Kommunes nye plan for vejledningsaktiviteter og sammenhæng med undervisningen i grundskolen:


Baggrund:
Slagelse Kommune ønsker at styrke vejledningsindsatsen og den understøt-tende undervisning i det obligatoriske emne Uddannelse og Job og de øvrige fag allerede fra 7. kl. for at skabe sammenhæng med den kommunale unge-indsats.
Dette understøttes af Ministeriet for Børn og Unges krav om, at der skal foreligge en sammenhængende plan for kommunens vejledningsaktiviteter i 8. og 9. klasse.
Eleverne giver udtryk for, at de har brug for vejledning til alle, at de får flere brobygnings- og praktikforløb og at de får mere praksisorienteret undervis-ning.
Forældrene giver udtryk for, at de ikke er klædt godt nok på til at have over-blikket over aktuelle uddannelsesmuligheder.
Ungdomsuddannelser og erhvervsliv har behov for et tættere samarbejde med grundskolen.


Formål:
Eleverne skal klædes på til at have beslutningskompetencer og udfordres i deres uddannelsesønsker. Tilgangen er, at alle er klar til noget og intet valg er livsvarigt.
Elever og forældre skal opleve, at der er tydelig sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktiviteter, uddannelsesvalget og overgangen til ung-domsuddannelser. Her er formålet med planen, at eleverne bliver afklaret i deres uddannelsesvalg. Samtidigt skal den sammenhængende plan også føre til, at vejledningsaktiviteterne i udskolingen integreres med den øvrige un-dervisning i folkeskolens fag og emner.
Eleverne skal opleve at tilgangen bliver mere praksisorienteret og at er-hvervsliv og ungdomsuddannelser inddrages som aktive aktører i vejlednin-gen og undervisningen.
Udskolingslærerne og uddannelsesvejlederne skal samarbejde tæt om ind-hold og progression i vejledningsaktiviteter og de underbyggende undervis-ningsforløb.


Sammenhængende plan:
Tilgangen til indsatserne tager udgangspunkt i læring, hvor fokus er på ele-vernes læringsproces og ikke et endeligt karrierevalg.
For at sikre at vejledningsaktiviteterne integreres i den daglige undervisning, og at der skabes sammenhæng mellem undervisningen i specifikke fag eller emner i grundskolen og de vejledningsaktiviteter, eleverne deltager i1, vil der i dette afsnit blive beskrevet, hvordan Slagelse Kommune agter at priori-tere dette.
Der er krav om, at planen som minimum skal indeholde beskrivelse af un-dervisning og vejledningsmæssigt indhold i følgende aktiviteter2:
• Kollektiv vejledning, herunder introduktion til studievalgsportfolioen, introduktion til ungdomsuddannelser og introduktion til at arbejde med Uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledning
• Informationsmøder for elever og forældre
• Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
• Brobygningsforløb i 9. klasse
• Praktikforløb
• Den særligt målrettede skole- og vejledningsindsats for elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate
Udover ovenstående aktiviteter skal andre faste aktiviteter for alle kommu-nens skoler med relevans for arbejdet med elevernes uddannelsesvalg og overgangen til ungdomsuddannelserne også være en del af planen.
1 Jf. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv §28 stk.4
2 Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, § 4.

Vejledningsaktiviteter og undervisningsforløb:
• Skolerne og uddannelsesvejlederne forpligtiger sig til, at der i forbin-delse med brobygnings- og praktikforløb i 7., 8. og 9. klasse gen-nemføres undervisningsforløb som optakt til og opfølgning af disse aktiviteter. Her forventes det, at man inddrager ungdomsuddannel-ser, erhvervsliv, foreninger og lignende.
• Skolerne og uddannelsesvejlederne aftaler, at der i forbindelse med aktiviteter som SKILLS, uddannelsesmesser / uddannelsesdage og lignende gennemføres undervisningsforløb / vejledningsforløb som optakt til og opfølgning af disse aktiviteter. Her forventes det, at man inddrager ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger og lignende.
• For at understøtte vejledningsindsatserne i udskolingen forpligtiger skolerne og uddannelsesvejlederne til at samarbejde om planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb i Uddannelse og Job i hen-holdsvis indskolingen og på mellemtrinet med udgangspunkt i Fælles Mål Uddannelse og Job og tilhørende vejledning og læseplaner.3
Her forventes det, at man inddrager ungdomsuddannelser, erhvervs-liv, foreninger og lignende.
Skolerne og uddannelsesvejledningen udarbejder i forbindelse med ovenstå-ende forløb årsplaner, som skal være tilgængelige for elever, forældre, det politiske niveau og andre interessenter.
Samarbejde:
Skolerne og uddannelsesvejlederne (Den kommunale ungeindsats) samar-bejder om at sikre sammenhæng og progression mellem vejledningsaktivite-ter og undervisningsforløb.
Skolerne og uddannelsesvejlederne samarbejder med ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger og lignende om gennemførelse af vejledningsaktivite-ter og undervisningsforløb.
Skolerne og uddannelsesvejlederne samarbejder med forældre og elever om valg af uddannelse herunder ansøgningsprocessen.
3 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 7

Repræsentanter fra elevråd, skolebestyrelser, folkeskoler, uddannelsesvejle-dere og ungdomsuddannelser samarbejder om udarbejdelse af den sammenhængende plan op opfølgning af denne.


Kommunikation:
I forbindelse med den sammenhængende plan udarbejdes en kommunikati-onsstrategi, som skal sikre at eleverne og deres forældre oplever, at vejled-ningsaktiviteterne er integreret i undervisningen og indgår i sammenhæng med de forskellige andre aktiviteter i elevernes hverdag og overgang til ung-domsuddannelserne.
Strategien indeholder følgende elementer:
Den sammenhængende plan:
Den til enhver tid gældende sammenhængende plan ligger tilgængelig på skolernes Aula og Slagelse Kommunes hjemmeside.
Årsplaner:
Skolerne og uddannelsesvejledningen udarbejder årsplaner for den samlede vejledningsindsats, som ligger tilgængelige på Classroom/ Meebook.
Forældreorientering:
Skoler og uddannelsesvejledning orienterer og drøfter den samlede vejled-ningsindsats på forældremøder, i forældreforum, på forældrekurser og lig-nende.
Kollektiv vejledning af elever:
Uddannelsesvejlederne sikrer gennem den kollektive vejledning i 7. – 9. klasse, at eleverne orienteres om den sammenhængende plan for det kom-mende skoleår.

Mål:
Den sammenhængende plan skal understøtte de til enhver tid gældende kommunale og ministerielle målsætninger.
Slagelse Kommunes målsætninger:
• Mindst 93,2 % (2021) af afgangseleverne påbegynder en ungdoms-uddannelse / FGU / 10 kl.
• Mindst 88 % af afgangselever er i gang med en ungdomsuddannelse / FGU 15 måneder efter endt 9. klasse forløb.


• Ministerielle målsætninger:
• I 2030 skal mindst 90 procent af de 25‐årige have gennemført en ungdomsuddannelse.


Tilsyn / opfølgning:
Uddannelsesvejledningen udarbejder elektronisk evaluering for eleverne, som de kan tilgå straks efter afsluttet forløb. Evalueringen har fokus på ele-vernes læring og indgår som en del af status for den samlede plan.
Arbejdsgruppen vedr. den sammenhængende plan følger op på planen en gang om året med henblik på evaluering og evt. justering.
Skolebestyrelserne følger løbende op på, hvordan de enkelte skoler opfylder kravene i den sammenhængende plan.
Skolechefen orienterer Børne- og Ungeudvalget om status på den sammen-hængende plan og de tilhørende målsætninger i forbindelse med ordinært udvalgsmøde i april måned.

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år,
§ 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdoms-uddannelse.

Det skal fremgå af planen, at vejlednings- og skoleindsatsen skal ske i et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, forældremyndig-hedens indehaver og den unge. Det skal endvidere fremgå af planen, at vejlednings- og undervisningsaktiviteter skal kædes sammen og integreres i undervisningens fag og emner.

Siden er sidst opdateret 30. marts 2022